Volejte zdarma
Po–Ne od 8:00 do 22:00

Souhlas s použitím údajů pro nabídku služeb a marketingové zpracování

Souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely nabídky obchodu, služeb a marketingové zpracování společností Edox reality, s.r.o., IČ: 24144801, se sídlem Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost“). Bude se jednat zejména o identifikační a kontaktní údaje, včetně emailové adresy a telefonního čísla. Souhlas je na dobu neurčitou, můžete ho kdykoliv odvolat. Tento souhlas je doplněním vašich dalších případných souhlasů udělených společnosti ohledně nakládání s údaji a neruší ani neomezuje právo společnosti na nakládání s osobními údaji z jiných právních důvodů.

Poučení

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, správce je povinen vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do vašich práv a oprávněných zájmů, příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů může za správce plnit zpracovatel osobních údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektů údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat správce nebo konkrétního zpracovatele osobních údajů o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Informace o zpracování osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením 216/679/EU – obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů – GDPR. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

V naší společnosti platí přísná pravidla, která stanoví, kdo může mít přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Pro dotazy prosím pište na info@edoxreality.cz.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz.

Správce

Správcem vašich údajů je společnost Edox reality, s.r.o., IČ: 24144801, se sídlem Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 182758.

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy. Údaje shromažďujeme především o uživatelích našich služeb, včetně potenciálních klientů, kteří se o naše služby zajímají nebo které jsme s naší nabídkou oslovili.

Zpracováváme vaše základní údaje, údaje o službách, které a jak využíváte, údaje z naší komunikace a interakce, a další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme.

Zpracováváme zejména tyto kategorie údajů:

  • Základní identifikační údaje. Mezi základní identifikační údaje patří vaše jméno, pohlaví, datum narození, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti (pas, občanský průkaz), fotografie z průkazu totožnosti, adresa bydliště, státní příslušnost, vyobrazení vašeho podpisu, pokud podnikáte také IČO a adresa sídla. Identifikační údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Identifikační údaje sbíráme v rozsahu, který nám nařizují právní předpisy, jako je například občanský zákoník, zákon proti praní špinavých peněz, zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění.
  • Kontaktní údaje. Mezi kontaktní údaje patří především e-mail a telefonní číslo. Bez znalosti vašeho telefonu či e-mailu bychom vám některé naše služby ani nemohli poskytnout.
  • Údaje o službách. Zpracováváme také údaje, které úzce souvisejí s tím, jak využíváte naše služby, nebo údaje, které nám v průběhu využívání služeb sdělujete. Zpracováváme zejména údaje typu uzavírané smlouvy, udělené plné moci, naše předchozí doporučení a nabídky. Sbíráme také informace o tom, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou. To nám pomáhá při optimalizaci našich platforem a jejich dalším vývoji, stejně jako při zvyšování bezpečnosti. Mezi tyto údaje patří IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do vašeho zařízení.
  • Údaje z naší komunikace a interakce. Díky vašim názorům můžeme zkvalitňovat naše služby.

Účel zpracovávání vašich údajů

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom mohli poskytovat danou službu. Zahrnuje to případy, kdy sjednáváme novou smlouvu nebo je plněna již uzavřená smlouva.

Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví řada právních předpisů. Tak například zákon proti praní špinavých peněz stanovuje povinnost vyžadovat vaše identifikační údaje. Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme.

V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

Mezi účely zpracování patří následující kategorie:

Příprava smlouvy na vaši žádost: Zpracováváme pouze údaje, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy. (např. jméno, rodné číslo a kontaktní údaje).

Pohodlné využívání našich webových stránek: Informace, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou, vaše preference, nastavení služeb a údaje, které na našich stránkách vyplníte. Údaje ukládáme na vaše zařízení v podobě tzv. cookies. Pomocí nich můžeme respektovat vaši volbu jazyka, uchováváme také vámi uvedené údaje ve webových formulářích pro případ, že se k nim budete později chtít vrátit. O zpracování cookies jste zvlášť informováni. Tyto údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

Řízení vztahů se zákazníky: Zjišťujeme, jak jste s našimi službami spokojení. Zpracováváme zejména příslušné údaje o službách a údaje z naší komunikace a interakce, které nám sdělíte. Tyto údaje zpracováváme pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

Marketing: V rámci marketingových činností zasíláme obchodní sdělení týkající se našich služeb různými formami, včetně využití listinné korespondence, telefonu, SMS, faxu, e-mailu, internetu a sociálních sítí. Tyto údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

Předcházení praní špinavých peněz: Analyzujeme vaše identifikační údaje, údaje o transakcích, které provádíte, a další nezbytné údaje podle zákona proti praní špinavých peněz, abychom praní špinavých peněz předcházeli. Tyto údaje zpracováváme z důvodu plnění povinností z právních předpisů.

Účetnictví a daně: Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností. Tyto údaje zpracováváme z důvodu plnění povinností z právních předpisů.

Výkon práv (spory): V případě, že jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení a řízení se týká vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu vaše základní údaje, údaje o službách, údaje z naší komunikace a interakce, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv. Tyto údaje zpracováváme pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, archivujeme je 10 let od ukončení obchodního případu, jak nám to ukládají právní předpisy.

Údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 5 let od jeho ukončení. Pokud se naším klientem nestanete, tedy k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracováváme vaše údaje pouze 1 rok od udělení souhlasu. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikl.

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušnou službu poskytnout.

Zdroje osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z živnostenského rejstříku.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje spravujeme sami. Pro přípravu nezbytné smluvní dokumentace předáváme údaje spolupracujícímu advokátovi. Pro zajištění financování pak předáváme údaje s vaším souhlasem spolupracujícímu hypotečnímu poradci. Pro plnění účetních a daňových povinností předáváme údaje externí účetní společnosti. Externí subjekty disponují nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, pokud jde o zpracování vašich údajů.

Jaká máte práva?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem.

Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva uplatníte ve společnosti Edox reality, s. r. o. Pokud máte otázky, volejte na 222 746 192, jděte na www.edoxreality.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju nebo nám pište na info@edoxreality.cz.

Chcete mít přehled, které údaje o vás zpracováváme? Máte právo na přístup k údajům a další související informace. Za to můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Máte zájem o opravu svých údajů? V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Chcete, abychom vaše údaje vymazali? Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Chcete zpracování svých osobních údajů omezit? Také máte právo na blokaci údajů.

Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout? Osobní údaje, které od vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z vaší strany povinné, nemůžeme vám související službu poskytnout.

Chcete odvolat svůj souhlas? V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

Chcete omezit marketing? Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby: – přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání, – pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to řekněte, – můžete nám také osobně nebo písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat nabídky.

Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme stále využívat váš kontakt pro jiné účely, než je marketing.

Návštěvníci našich internetových stránek mohou svůj souhlas se zpracováním cookies odvolat postupem uvedeným na příslušných internetových stránkách.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován.